1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved motstrid mellom opplysningene vil det særskilt avtalte ha forrang, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen utfylles også av relevante lovbestemmelser som regulerer forholdet mellom næringsdrivende og forbrukere.

 2. Partene
  Selger er:
  Mork Profilering AS
  Org nr: 921 700 156
  Adresse: Brekkomsvegen 915, 2634 Fåvang (Bare fakturaadresse)
  Epostadresse: kontakt@morkprofilering.no
  Tlf: 415 60 890

  Heretter referert til som selgeren. Kjøper er forbrukeren som foretar bestillingen, referert til som kjøperen.

 3. Pris
  Den angitte prisen for varene inkluderer prisen for varen, inklusiv fraktkostnader og alle skatter og avgifter. Ingen ytterligere kostnader tilkommer kjøperen.

 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Feil i tilbudet eller bestillingen som åpenbart skyldes skrive- eller tastefeil, medfører at avtalen ikke er bindende.

 5. Betaling
  Betaling kan gjøres via Vipps eller faktura. Betaling for varen kreves når den sendes fra selgeren. Kjøpesummen reserveres på kjøperens kort ved bestilling og belastes på forsendelsedagen.

 6. Levering
  Levering anses som fullført når kjøperen, eller en representant, har overtatt varen. Levering skjer innen 30 dager etter bestilling, med mindre annet er avtalt. Spesifikk leveringstid vil være oppgitt i bestillingsløsningen.

 7. Risikoen for varen
  Risikoen for varen overgår til kjøperen når varen er overtatt.

 8. Angrerett
  Kjøperen har angrerett på 14 dager, som starter dagen etter mottak av varen. Kjøperen må informere selgeren skriftlig innen angrefristens utløp ved bruk av angrerett.

 9. Forsinkelse og manglende levering
  Kjøperen kan ved forsinkelse holde tilbake betaling, kreve oppfyllelse, heve kjøpet, eller kreve erstatning, avhengig av forsinkelsens natur.

 10. Mangel ved varen
  Kjøperen må melde fra om eventuelle mangler innen rimelig tid, og senest to måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøperen kan velge mellom retting eller omlevering, kreve prisavslag, eller heve kjøpet ved vesentlige mangler.

 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  Selgeren kan kreve oppfyllelse av kjøpet, heve avtalen eller kreve erstatning ved kjøperens mislighold. Renter kan kreves ved forsinket betaling, og gebyr kan tilkomme ved uavhentede varer.

 12. Garanti
  Garantier gitt av selgeren gir rettigheter som er tillegg til rettigheter etter loven, og begrenser ikke andre rettigheter kjøperen har under loven ved forsinkelse eller mangler.

 13. Personopplysninger
  Selgeren er ansvarlig for håndtering av innsamlede personopplysninger. Opplysningene vil ikke bli utlevert utenom i nødvendige tilfeller for å oppfylle avtalen eller ved lovkrav.

 14. Konfliktløsning
  Klager skal rettes til selgeren i rimelig tid. Tvister forsøkes løst i minnelighet. Om nødvendig kan kjøperen kontakte Forbrukertilsynet for mekling.